Menu mobilnemenu
 

Przebudowa ul. Warszewskiej w Pilchowie

« powrót
Zamawiajacy:
P.U.P. TRANS-NET S.A.
Nazwa zamówienia :
Przebudowa ul. Warszewskiej w Pilchowie
Termin do którego należy składać oferty:
12/05/2017
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót obejmuje branżę:
a) Drogową:
- przebudowa odcinka ulicy Warszewskiej na długości 556,95 m,
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m i 6,0 m,
- strona lewa chodnik szerokości 2,0 m (lokalne zwężenia),
- strona prawa pobocze gruntowe szer. 0,75 m lub chodnik gruntowy szer. 2,50 m,
- nawierzchnia utwardzona istniejących skrzyżowań i zjazdów,
- zagospodarowanie przyległego terenu.
b) Kanalizacji deszczowej:
- odcinek kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia nawierzchni ulicy,
- studzienki ściekowe (wpusty deszczowe),
- studnie kanalizacyjne,
- kanał deszczowy, przyłącza kanalizacji.
c) Przebudowy istniejącej sieci oświetlenia ulicznego:
- usunięcie kolizji istniejącego oświetlenia ulicznego z proj. przebiegiem ulicy,
- uzupełnienie oświetlenia z przyłączeniem do istniejącej sieci,
- napowietrzna linia oświetleniowa,
- słupy oświetleniowe.
d) Linie energetyczne 15 kV I 0,4 kV:
- przebudowę kolidujących odcinków kabla SN 15 kV oraz zabezpieczenie kabla przy skrzyżowaniach z projektowanymi wjazdami i drogami,
- przebudowę kolidujących kabli 0,4 kV oraz zabezpieczenie kabla na skrzyżowaniu z drogami i wjazdami.
e) Przebudowa istniejącej sieci gazowniczej:
- usunięcie kolizji istniejącej sieci gazowniczej,
- przełożenie odcinków gazociągu.
f) Przebudowa istniejącego przyłącza teletechnicznego:
- usunięcie kolizji istniejącego i projektowanego przyłącza teletechnicznego,
- ustawienie słupa telefonicznego,
- demontaż odcinków kabli ziemnych telefonicznych.

Zamawiający zapewni Wykonawcy materiał budowlany potrzebny do zrealizowania zadania.

Numer postępowania:
PR/0005/2017
Status:
Zakończony
Data zamieszczenia:
26-04-2017